รางวัล2564

ชนะเลิศระดับภาค ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
ประจำปีการศึกษา 2564 จังหวัดตรัง ระดับภาค