Skip to main content

รางวัล2564

ชนะเลิศระดับภาค ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
ประจำปีการศึกษา 2564 จังหวัดตรัง ระดับภาค

ชนะเลิศระดับชาติ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
ประจำปีการศึกษา 2564 จังหวัดแพร่ ระดับชาติ