Skip to main content

รางวัล2565

โลห์ระยองชนะเลิศระดับชาติ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย

รางวัลชนะเลิศ 98.3 คะแนน มาตรฐานระดับเหรียญทอง  ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดระยอง ระดับชาติ
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
1. นายสถาพร การสมาน
2.นายภัทรพล  พิทักษ์

ครูที่ปรึกษา
นายวุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย

ชนะเลิศระดับภาค เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รางวัลชนะเลิศ 97 คะแนน มาตรฐานระดับเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดชุมพร ระดับภาค 
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
1. นายสถาพร การสมาน
2.นายภัทรพล  พิทักษ์

ครูที่ปรึกษา
นายวุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย